Projekt "Dialog pokojowej wspólnoty"

Sprawozdanie z projektu "Dialog Pokojowej wspólnoty' - makieta przyszłości, realizowanego 15-22 lutego przez Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży 2008

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z siedzibą w Łodzi przeprowadziło w dniach 15-22 luty 2008 r. szkolenie "Dialog Pokojowej Współpracy - Makiety Przyszłości" dofinansowane z Programu Młodzież dla pracowników młodzieżowych z Francji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Węgier i Polski.

Z każdego państwa uczestniczącego w szkoleniu udział brały cztery osoby. Zajęcia odbywały się w Łodzi w Domu Studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. Szkolenie poruszyło tematy z zakresu demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, globalizacji i konsumeryzmu. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie wykładów.

Uczestnicy mieli możliwość pracowania oraz tworzenia nowych projektów w grupach. Biorący udział w szkoleniu spotkali się również z większą grupą młodzieży polskiej w celu zapoznania się z lokalną kulturą. Spotkali się z członkami szkolnego klubu "Podróże Małe i Duże". Każda z organizacji opowiedziała krótko o swojej działalności oraz współpracy z młodzieżą. Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana specjalnie na tę okazję. Opowiadano również o turystycznych i kulturalnych atrakcjach Łodzi. Po owocnym i pełnym wrażeń pobycie nasi zagraniczni przyjaciele, obdarowani upominkami w postaci materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych, powrócili do swoich domów.

 


  Projekt "Równe szanse"
 

 

Cel programu

    opanowanie i ograniczenie rozszerzania się patologii wśród
       młodzieży z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych oraz zagrożonych
       patologią społeczną
    zmiana wzorców zachowania u dzieci i młodzieży ze środowisk 
       niewydolnych wychowawczo
    eliminacja niepożądanych zjawisk (agresja, przestępczość,
       narkomania)
    wyłanianie i rozwój predyspozycji z dalszym ukierunkowaniem
       według zdolności i zainteresowań
    lepsze przystosowanie do samodzielnego życia, nabywanie
       umiejętności radzenia sobie  w trudnych sytuacjach życiowych, 
       wyrobienie potrzeby uczenia się, własnego rozwoju oraz 
       obowiązkowości
    opanowanie rozmaitych sposobów przyswajania wiedzy poprzez
       trening koncentracji, uwagi i inteligencji

 Skala i Czas trwania programu

    cały kraj
    rok. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002...

  Forma realizacji 

    utworzenie  ogólnopolskiej sieci świetlic i klubów
    zajęcia w grupach 10-cio osobowych (stałe grupy gier, zabaw i form
       aktywności na wolnym powietrzu)
    przekazywanie wzorów spędzania czasu wolnego dla uczniów 
       o statusie społecznym rażąco odbiegającym od powszechnie
       przyjętego za normalny
    pomoc wychowawcza, edukacyjna, prawna i rzeczowa
    organizowanie tematycznych wycieczek rozwijających świadomość
       obywatelską, ekologiczną i kulturalną

   Realizatorzy programu

    prof. dr hab. Bogusław Śliwerski - Kierownik Zakładu Teorii
       Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego
    Andrzej B. Korabiewski - prezes TPDiM - koordynator

    mgr Jan Olczyk - prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Praw
       Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    mgr Bożenia Maćkowiak - kurator Wojewódzki Rodzinny Sądu 
       Wojewódzkiego w Łodzi, Sekretarz  Stowarzyszenia Szkoły Praw 
       Człowieka przy Fundacji Helsińskiej


 Projekt "Czas na las"
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży - zajmujemy się działaniami proekologicznymi na rzecz poprawy warunków środowiska, w którym wzrastają Dzieci i Młodzież, oraz kierunków profilaktyki zdrowotnej, poprzez tworzenie ośrodków zieleni czynnego wypoczynku.
I dlatego właśnie realizujemy projekt "Czas na las"

JProjekt "Czas na Las", ma na celu poprawić warunki środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież, uświadamiać o ochronie środowiska, tworzyć ośrodki zieleni by móc prowadzić
rehabilitację i wszelkie kierunki profilaktyki zdrowotnej.

Projekt nasz przedstawimy w całości i wdrożymy zaczynając od seminarium
"Działania na rzecz poprawy warunków środowiska w którym wzrastają dzieci i młodzież w Polsce, a Europie, firm chemicznych, energetycznych, motoryzacyjnych i developerskich oraz organizacji"

Zapraszamy do wzięcia udziału firm i instytucji w seminarium i przyłączenia się do naszego projektu Czas na Las...

Działając wspólnie możemy pomóc Dzieciom i Młodzieży najbardziej potrzebującej w kierunku rehabilitacji i wszelkiej profilaktyki zdrowotnej.

 Projekt "Czeki i prezenty"
Projekt Zbieraj czeki i wymieniaj na prezenty, polega na uzbieraniu odpowiedniej liczby czeków wydrukowanych w gazecie (np.20)i wymienieniu ich na prezenty, wymiana nastąpi wtedy gdy po usłyszeniu w radiu o odpowiedniej porze  hasła "wymieniaj" - uczestnik wyśle
sms. Pierwsza osoba, która tego dokona, wymienia na prezent uzbierane czeki.

Projekt ten ma za zadanie wesprzeć nasz cel jakim jest leczenie, rehabilitacja, i zapewnienie lekarstw dla najbardziej potrzebujących Dzieci i Młodzieży.

Poszukujemy nagród do tego projektu. Jeżeli przeznaczycie Państwo nagrody, będziemy mogli realizować ten szlachetny cel.

W tej sprawie kontaktować się proszę z organizatorem projektów.

NIE MA NIC CUDOWNIEJSZEGO NIŻ UŚMIECH DZIECKA.
 Projekt "Hotele i Restauracje"
Projekt „Hotele i Restauracje Dzieciom” - ma na celu pomóc Dzieciom i Młodzieży w Leczeniu, Rehabilitacji i w zdobywaniu Lekarstw dla najbardziej potrzebujących.

Projekt ma skupić hotele i restauracje, które wesprą finansowo działania TPDiM, i dzięki temu zostaną członkami wspierającymi.
Członek wspierający - przeznacza kwotę, dzięki, której otrzyma moduł (powierzchnie reklamową) w katalogu pod nazwą "Hotele&Restauracje" formatu A3, w kolorze, nakład 100 tys. egzemplarzy rocznie
Kwota jest uzależniona od wielkości modułu. Koszt jednego modułu (5x13,5 cm) wynosi 200
zł miesięcznie płatne co najmniej przez rok.

Członek wspierający może też przeznaczyć nagrodę; pobyt dla dwóch osób w weekend w hotelu lub kolację dla dwojga w restauracji, dzięki którym za pomocą systemu sms będziemy mogli również zbierać środki na ten cel
Działanie to jest oparte na współpracy z radiem i prasą na zasadzie programu Zbieraj czeki i wymieniaj na prezenty.

Liczymy na udział Państwa w tym projekcje by móc realizować te szlachetne cele.
Honorowy patron nad projektem objęła Polska Organizacja Turystyczna.

Nasz projekt chcemy również realizować w krajach Unii
Europejskiej- poszukujemy partnera do współpracy.
Projektami TPDiM zajmuje się Mariusz Żuraw
tekst Mariusz Żuraw
e-mail: tpdim@wp.pl
tel: 0 698 200 452

Stronę najlepiej widać w rozdzielczości 800x600 w Internet Explorerze 5.0 lub wyższym
© Copyright 2004 by TPDiM